Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

AKREDITOVANÉ RESOCIALIZAČNÉ STREDISKO

Resocializačný program
Program Resocializačného strediska Adam je vytvorený tak, aby bol zvládnuteľný pre všetkých klientov, a aby poskytoval také modelové situácie, ktoré umožňujú dobrý tréning správania sa a zvládania záťažových situácií. Optimálna dĺžka pobytu v zariadení je 12 až 24 mesiacov, podľa individuálnych potrieb jednotlivých klientov, s prihliadnutím na ich konkrétnu sociálnu a zdravotnú situáciu.
 
Zariadenie funguje na princípoch komunitnej práce, v ktorej boli stanovené jasné podmienky prijatia, všetky práva a povinnosti klienta, ktoré sú zakotvené vo vnútorných pravidlách zariadenia.
 
Resocializačné stredisko Adam vykonáva svoju činnosť pobytovou formou, pričom:
  • poskytuje klientom bývanie a stravovanie formou vytvárania podmienok na prípravu stravy v rámci pracovnej terapie,
  • realizuje programy a rehabilitačné činnosti pre osoby závislé od psychoaktívnych látok, pracovnú terapiu a iné druhy terapií, psychologickú starostlivosť, zabezpečuje zdravotnú starostlivosť, vykonáva rekreačné činnosti vo forme terénnych terapií,
  • utvára podmienky na záujmovú činnosť, kultúrnu činnosť, vzdelávanie a prípravu na pracovné uplatnenie.
 
Resocializačný program je rozvrhnutý do 4 fáz. Tvorí ho režimová terapia, ktorá pozostáva zo skupinovej a individuálnej psychoterapie, arteterapie, pracovnej terapie (starostlivosť o domáce zvieratá, hospodársky dvor, práce na záhrade, starostlivosť o objekt zariadenia, práca v lese a pod.).
 
 
1. FÁZA
Klient sa adaptuje na prostredie resocializačného strediska, zapája sa do komunity. Prijíma režim a pravidlá a chápe ich zmysluplnosť a opodstatnenosť. Za pomoci "staršieho brata" buduje motiváciu k liečbe a trvalej abstinencii - získava verbálny náhľad na závislosť ako chorobu. Buduje si pozitívny vzťah k povinnostiam a práci, mení životný štýl. Kontakt s okolím je prvých 6 týždňov obmedzený.
 
 
 
2. FÁZA
Klient sa úplne samostatne zapája do procesov v komunite. Je vedený k väčšej zodpovednosti, získava kritickosť k droge aj k sebe. Prijímaním spätnej väzby a poskytovaním konštruktívnej kritiky získava produktívny náhľad na svoju životnú situáciu. Nastáva zmena emocionálnej labilite a celkový posun v jednotlivých zložkách osobnosti. Klient prijíma návštevy, začína chodiť na krátkodobé priepustky a kontaktovať sa s vonkajším prostredím.
 
 
3. FÁZA
Klient preberá zodpovednosť nielen za seba, ale aj za komunitu. Nastáva nárast sebakontroly, zvyšuje sa iniciatíva pri vyhľadávaní aktivít - návrhy a námety na skvalitnenie života v komunite. Zvyšuje sa psychická zaťažiteľnosť, skvalitňuje sa verbálna produkcia. Prácou na hodnotovom systéme si klient buduje autonómnu abstinentskú životnú filozofiu. Rozvíja sa záujmová sféra a možnosť vzdelávania. nastáva širší kontakt s vonkajším aj rodinným prostredím.
 
 
4. FÁZA
Klient mení hodnoty a všetky postoje. Získava efektívny náhľad na závislosť - abstinenciu prijíma ako čistotu životného štýlu - to znamená, že neklame, nepodvádza, nevyhovára sa, na životné potreby sa učí zarábať serióznou prácou. Učí sa chápať potreby okolia, ktoré môžu byť iné ako jeho vlastné. Nárastom počtu priepustiek prebieha proces znovuzačleňovania do prirodzeného prostredia. Klient môže absolvovať kurzy, tréningy, dokončovať si vzdelanie. Správaním a vystupovaním sa stáva prirodzeným vzorom pri komunitu. Seriózne si pripravuje a buduje krátkodobé aj dlhodobé ciele a diskutuje o nich. Životný štýl sa stabilizuje a prebieha postupná integrácia do širšieho spoločenstva.
 
Dĺžka procesu resocializácie, ako aj dĺžka trvania jednotlivých fáz je upravovaná podľa potrieb jednotlivých klientov, vzávislosti od štádia celkovej deštrukcie osobnosti a devastácie organizmu, v akom klient prichádza.
 
Terapeutická komunita je vysoko štrukturovaná s presne stanovenými morálnymi a etickými hranicami a má na jednotlivcov vysoké nároky. Cieľom komunity je určiť a podporovať pozitívne prejavy správania a motivovať jednotlivcov v životnom štýle, ktorý je nezlučiteľný s užívaním návykových látok.
TOPlist