Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

AKREDITOVANÉ RESOCIALIZAČNÉ STREDISKO

Občianske združenie Adam, Staré záhrady 34, 821 05  Bratislava vzniklo dňa 10.1.1997 registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Registrácia bola vykonaná na základe písomného návrhu na registráciu a splnení ostatných zákonom stanovených náležitostí pod č. VVS/1-900/90-12242.
 

Občianskemu združeniu Adam bola dňa 21.9.2006 udelená Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR akreditácia na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení resocializačné stredisko podľa § 63 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, ktoré bolo Občianskym združením Adam zriadené na účel aktivizovania vnútorných schopností detí a plnoletých fyzických osôb na prekonanie psychických dôsledkov, fyzických dôsledkov a sociálnych dôsledkov drogových závislostí, alebo iných závislostí a na zapojenie sa do života v prirodzenom prostredí. 
 
Miesto výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately:
 
Resocializačné stredisko Adam, Cesta z Kútov na Holíč 1336, 908 45  Gbely - Adamov
TOPlist